Oficialni stranky obce Lipnik

COVID-19 Informace pro občany

 

Výňatek z opatření  vlády ČR a MZdr.

Zákonem vydaná usnesení vlády ve Sb. zák.  č. 109,110,111,112 se m.j.  zabývají úhradou ošetřování rodičům dětí. a násl.

zrušuje ke dni 20. března 2020 usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 108/2020 Sb. o vyhrazené době pro seniory v obchodech. Toto je od 20.3.2020 nahrazeno dobou  vyřizování a nákupů pro seniory – jako opatření vydané MZdr.                   Takto:

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

——————————————————————————————………………………………………………………………………………………….

Oblastní charita Třebíč
doveze nákupy seniorům na okrese Třebíč
_______________________________
Oblastní charita Třebíč zřizuje mimořádnou bezplatnou službu.
Reaguje tímto na vyhlášený nouzový stav v ČR.

Služba dovozu nákupů seniorům bude poskytována od 17. 3. 2020 až do odvolání.
Požadavky na nákup volejte nebo posílejte SMS na číslo 734 369 976, a to každý pracovní den
od 8:00 do 11:00 hodin. Také je možné poslat nákupní seznam e-mailem na
usmev@trebic.charita.cz
Nákupy budou vyřízeny po jejich objednání do 24 hodin nebo dle domluvy.
Služba bude poskytována v rámci celého okresu Třebíč.

Zaměstnanci Oblastní charity Třebíč, kteří nemohou vykonávat svoji službu, se nabídli a budou zajišťovat nákupy seniorům. Nabízíme pomoc, zvláště těm, kteří nemají k dispozici pomoc od svých blízkých.

 

Přivítáme také pomoc dobrovolníků z různých míst okresu Třebíč. Hlaste se na tel. 734 369 976.

Děkuji všem kolegům i dobrovolníkům z řad veřejnosti za ochotu pomáhat potřebným,“ dodává ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek.

www.trebic.charita.cz

——————————————————————————————………………………………………………………………………………………….

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi

v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

_____________________________

Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

 

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020)od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Nadále platí, že po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě. Kostely podle místních možností mohou zůstat otevřené pro osobní modlitbu.

 

Situaci, kterou nyní prožíváme a která přináší dočasné odloučení od setkání s Ježíšem Kristem ve svátostech, přijměme i jako nabídku a výzvu. Může být například cestou k tomu, abychom si uvědomili, jak velkým darem jsou pro nás svátosti i ti, kteří je udělují. Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý. Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí. Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě, která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.

Prosím každého z vás, abychom se spojili každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich rodin. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel, a to v úterý 17. března. Tento den budu takto prožívat spolu s vámi.

Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio

Proglas a Televize Noe je vysílají každý den).

Milí sestry a bratři, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh s námi.

 

Žehná   Váš biskup  Vojtěch

Brno, 12. 3. 2020

——————————————————————————————………………………………………………………………………………………….

Výňatek z prohlášení hejtmana Kraje Vysočina  MUDr. Jiřího  Běhounka ze dne 16.3.2020

___________________________________________________

…Ano, buďme si vědomi svých práv, ale především nezapomínejme na své povinnosti! Zatím se chceme obejít bez striktního nařizování, proto prosím proaktivně noste roušky, kdykoli se pohybujete ve veřejných prostorách, při kontaktu s cizími lidmi. Používejte roušky, třeba i provizorně vyrobené! Používejte je při cestách hromadnou dopravou, při nákupech, při cestě do práce i v práci.

MUDr. Jiří Běhounek, lékař a hejtman Kraje Vysočina

Důležité informace pro občany související s COVID-19

Naléhavě se doporučuje, aby občané v následujících týdnech absolutně vyloučili nebo odložili návštěvy úřadů – krajského, městského, obecního, finančního, atd.

Krajský úřad Kraje Vysočina na všech svých pracovištích mění na omezenou dobu od 16. 3. do 29. 3. 2020 své úřední hodiny:

pondělí 13:00–16:00

středa     8:00–11:00

Téměř veškerá komunikace s pracovišti Krajského úřadu Kraje Vysočina vč. detašovaných pracovišť je možná telefonicky nebo mailem. Kontakty na příslušná pracoviště jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz/telefon/.

 

Důležitá telefonní čísla na pracoviště Krajského úřadu Kraje Vysočina

Telefonní ústředna Krajského úřadu Kraje Vysočina: 564 602 111

Informace pro žadatele o kotlíkové dotace: 564 602 888, kotliky@kr-vysocina.cz

Informace pro žadatele o dotace na hospodaření v lesích a další problematiku v lesním hospodářství: J. Bartoš 724 650 116, M. Hejda 724 650 208, J. Merunková 724 650 171, L. Vondrová 734 694 492

Informace pro žadatele o vyřízení státního občanství (doporučujeme odložit toto řízení na pozdější dobu): 564 602 115, 564 602 153

Informace pro dopravce ve věci zákonné povinnosti prokázat finanční způsobilost (tuto návštěvu prosíme odložit na další měsíc, termín této povinnosti je až 31. července 2020): 564 602 290, 564 602 244, 564 602 394

Informace pro žadatele o vydání zdravotní dokumentace: 564 602 459, simkova.j@kr-vysocina

Agenda veřejných sbírek: I. Rezničenková, 724 650 260, reznicenkova.i@kr-vysocina.cz

Informace pro žadatele o uznání zahraničního vzdělání 564 602 956

Informace pro žadatele o vydání zápisového lístku: 564 602 964, 724 650 210

 

Bezplatná linka pro dotazy ke COVID-19

TELEFONNÍ ČÍSLO 1212

——————————————————————————————………………………………………………………………………………………….

Vážený pane starosto,

prosím Vás tímto o předání následujících informací Vašim občanům:

_____________________________________

Praktické lékařky MUDr. Boučková a MUDr. Šmardová žádají, vzhledem k mimořádné situaci, aby do ordinace praktického lékaře chodili pacienti pouze s akutními potížemi a to výhradně po předchozí telefonické domluvě. Bude jim přidělen čas na ošetření, aby nedošlo ke kontaktu s jinými pacienty.

Do odvolání nebudeme poskytovat žádnou preventivní ani závodní péči, vyplňovat jakékoliv žádosti – řidičský průkaz, zbrojní průkaz, pojistky ani žádná další potvrzení, nebudeme provádět očkování.

Zároveň  do odvolání upravujeme ordinační hodiny, dopolední ordinační hodiny zůstávají v pondělí – pátek od 7h do 12h, odpolední ordinace ve středu bude do 15h.

Nutné recepty a neschopenky zajistíme elektronickou formou. Tel.: 568 808 211, 568 808 212

Vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek a z důvodu velké nakažlivosti onemocněním COVID-19, mají pacienti s podezřením na onemocnění koronavirem /pobyt v zahraničí v posledních 14 dnech,  teplota, kašel, dušnost, případně kontakt s nakaženou osobou/ vstup do budovy polikliniky přísně zakázán!

Děkujeme za pochopení

V Třebíči, dne 16.3.2020

MUDr. Ilona Boučková, MUDr. Hana Šmardová

——————————————————————————————………………………………………………………………………………………….