Oficialni stranky obce Lipnik

OZNÁMENÍ hejtmana Kraje Vysočina o období déle trvajícího nadměrného sucha

období déle trvajícího nadměrného sucha nastávápro území Kraje Vysočina od 6. 4. 2020 do odvolání.
Pro toto období platí podmínky požární bezpečnosti dle čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje.
Toto oznámení pozbývá účinnosti dnem vydání oznámení o konci období déle trvajícího
nadměrného sucha.

v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje je v tomto období zakázáno:
– rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
– kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
– používání pyrotechnických výrobků,
– používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
– jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru.
– spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
– jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto ustanovení se
nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pracovní a hospodářské činnosti
v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro
bydlení a stavbám pro individuální rekreaci).
Číslo stránky 2
Tento zákaz se vztahuje na místa uvedená v čl. 2 odst. 2, kterými jsou:
– lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
– suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
– plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují vznik a šíření požáru,
– sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich hranice.
Celý text nařízení kraje je zveřejněn zde:
https://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4074915

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina v. r.
——————-