Oficialni stranky obce Lipnik

INFORMACE OBČANŮM – REFERENDUM O ÚLOŽIŠTI PÁTEK 28.9.2018 OD 8.00 DO 18.00

INFORMACE OBČANŮM LIPNÍKU O

Vyhlášení místního referenda

Zastupitelstvo obce Lipník se rozhodlo, na svém 44. zasedání konaném dne 4.9.2018,  v návaznosti na své rozhodnutí  ze  41. jednání  dne 15.5.2018, usnesením č. 44 a-2018 ze dne 4.9.2018  vyhlásit místní referendum.

V souladu s ustanovením zákona  č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v účinném znění  vyhlašuje Zastupitelstvo obce Lipník místní referendum obce.

Pro jeho konání stanovuje termín  pátek 28.9.2018 v době od 8.00 hodin do 18.00 hodin.

Pro vyhlášení referenda stanovuje otázku:

,, Souhlasíte s geologickými  pracemi a jinými kroky směřujícími k vybudování  úložiště radioaktivního odpadu v lokalitě, které se dotkne i naší obce. “

Pro zajištění místního referenda stanovuje limit nákladů 30.000,- Kč.

V souvislosti  s referendem pověřuje zastupitelstvo starostu obce  k zajištění nezbytných náležitostí souvisejících s přípravou , zajištěním a průběhem tohoto místního referenda. V době nepřítomnosti starosty pověřuje zastupitele Pavla Svobodu zastupováním  starosty ve věci přípravy a zajištění místního referenda.

Odůvodnění: Budování i realizace uvažovaného úložiště v lokalitě, jejíž jsme součástí, se dotkne jak území obce tak i života  v naší obci. Úložiště částečně vyhořelého jaderného paliva samo o sobě vytváří mnoho otázek  týkajících se např.  budování, výstavby, záboru půdy a změnu krajiny, změny v hydrogeologii a geologii podloží,  provozování úložiště ,  rozsahu  jeho využívání a celkové  bezpečnosti. Tyto otázky, které nebyly doposud řádně zodpovězeny a nebyly dány garance seriózního jednání s obcemi, vytváří oprávněné obavy občanů. Je to velice citlivá záležitost. Naše rozhodnutí  předurčí život v naší obci nejen v dalších desetiletích, ale i v daleké budoucnosti.  Rozhodujeme nejen za sebe, ale i za naše potomky.   Toto je nutné brát na zřetel a dát možnost o obci rozhodnout všem občanům  obce, kteří mají dle zákona o místním referendu právo se vyjádřit. Referendum je legitimní prvek, který umožní  demokratický přístup k rozhodnutí  obecní komunity.

Hlasování proběhne v jednom okrsku samosprávného území obce Lipník, v budově obecního úřadu, druhé patro, zasedací místnost.

Hlasovací lístky obdrží oprávnění občané přímo v hlasovací místnosti v den hlasování.

Způsob hlasování. Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví a vloží do úřední obálky. Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku předtištěnou odpověď ,,ano“ nebo ,,ne“, pro kterou hlasuje a vloží tento lístek do úřední obálky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.

Oprávněná osoba se zdrží hlasování o určité otázce tím, že na hlasovacím lístku neoznačí žádnou odpověď.

Hlas oprávněné osoby je neplatný,

  1. a) je-li v úřední otázce několik lístků
  2. b) označila-li křížkem současně odpověď ,,ano“ i ,,ne“ u jedné otázky, nebo
  3. c) označí-li hlasovací lístek jiným způsobem než výše stanoveným způsobem.

 

Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem do hlasovací schránky. Za oprávněnou osobu, která není schopna vložit úřední obálku do hlasovací schránky tak může učinit jiná oprávněná osoba, nikoliv však člen okrskové komise.

Návštěva s přenosnou hlasovací schránkou.  Oprávněná osoba, která ze závažných, zejména zdravotních důvodů, se nemůže dostavit do hlasovací místnosti a chce se hlasování zúčastnit, může požádat, aby ho členové komise navštívili na příslušném hlasovacím okrsku s přenosnou hlasovací schránkou.  Požadavky lze předem nahlásit na obecním úřadu u paní Svobodové tel. 604450338, nebo v den konání referenda u příslušné okrskové komise.

Oprávnění hlasovat v referendu má podle zákona č. 22/2004 Sb.  občan se státním občanstvím ČR, který dosáhl nejpozději 28. září  věku 18 let, je v den hlasování přihlášen k trvalému pobytu v obci Lipník, není zbaven způsobilosti k právním úkonům a není omezen na svobodě z důvodu výkonu trestu nebo ochrany zdraví lidu a občan jiného státu, který je v den konání referenda přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území obce Lipník a právo volit mu přiznává mezinárodní úmluva vyhlášená ve Sb. mezinárodních smluv a byl na jeho vlastní žádost zapsán do dodatku stálého seznamu voličů ve smyslu zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí (zapsat se do dodatku může občan jiného státu, v tomto případě se jedná o občany členských států EU) od vyhlášení místního referenda do uzavření seznamu oprávněných osob ,to je do středy 26.9.2018 do 16hod. na obecním úřadu v Lipníku ( pí. Svobodová, 604450338) . Pokud státní občan jiného státu EU tuto žádost nepodá nemůže se hlasování v místním referendu zúčastnit.

Výsledek místního referenda bude zveřejněn na úřední desce OÚ Lipník ihned po zjištění jeho výsledků místní komisí.

V případě jiných dotazů se můžete obracet na starostu obce.